• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Regulamin wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych

 

REGULAMIN  WYCIECZEK

I   IMPREZ   KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNYCH

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z  2001 roku Nr 135, poz. 1516 ze zm.) ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek i imprez krajoznawczo - turystycznych dla uczniów Publicznego Gimnazjum im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego w Tomawie.

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

 

1. Cele organizowanych przez szkołę wycieczek i imprez krajoznawczo - turystycznych:

a) poznawanie kraju, jego środowiska naturalnego, tradycji, zabytków kultury i historii

b) poszerzanie zakresu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego

c) upowszechnianie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody

d) wspomaganie procesu wychowania

e) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku

f) podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej

g) przeciwdziałanie patologii społecznej

h) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych lub pozaszkolnych.

2. Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w następujących formach:

a) wycieczki przedmiotowe organizowane przez nauczycieliu poszczególnych przedmiotów nauczania, zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych

b) wycieczki turystyczno - krajoznawcze nie wymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego

c) imprezy turystyczno - krajoznawcze, takie jak biwaki, rajdy, zloty turystyczne, turnieje, itp.

d) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i sprawnościowego

e) "zielone szkoły"

4. Klasowe wyjście uczniów, organizowane w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania, nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu.

5. Organizacja i program wycieczek lub imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły lub nauczycielskich planów dydaktycznych.

6. Organizacja i program wycieczek dostosowuje się do wieku, stanu ich zdrowia, kondycji, zainteresowań i potrzeb uczniów.

7. Wycieczki i imprezy turystyczno - krajoznawcze powinny być organizowane, w miarę możliwości, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

Rozdział II

Organizacja wycieczek i imprez

 

1. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy.

2. Dyrektor szkoły wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę kierownika wycieczki.

3. Osobą odpowiedzialną za organizację i prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki  jest kierownik wycieczki.

4. Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem przedstawia dyrektorowi dokumentację wycieczki.

5. Dokumentacja wycieczki zawiera:

a) kartę wycieczki z jej harmonogramem i preliminarzem ( w dwóch egzemplarzach )

b) listę uczestników ( w dwóch egzemplarzach )

c) pisemne zgody rodziców

d) rozliczenie wycieczki ( należy przedłożyć w terminie jednego tygodnia po zakończeniu wycieczki).

6. Dyrektor zatwierdza kartę wycieczki/imprezy wraz z harmonogramem i preliminarzem.

7. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

8. Uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwskazania lekarskie, nie mogą brać udziału w wycieczkach.

9. Udział ucznia w wycieczce, zawodach sportowych (z wyjątkiem wycieczki przedmiotowej) wymaga pisemnej zgody rodzica.

10. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:

a) opracowanie programu i harmonogramu wycieczki

b) przygotowanie dokumentacji wycieczki

c) zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami wszystkich jej uczestników

d) zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie

e) określenie zadań opiekunów i podział zadań wśród uczestników

f) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki

g) zaopatrzenie apteczki pierwszej pomocy

h) organizowanie transporu, wyżywienia i noclegów

i) dysponowanie środkami finansowymi

j) rozliczanie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.

11. Do obowiązków opiekuna wycieczki należy:

a) sprawowanie opieki nad uczestnikami wycieczki

b) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu

c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezieczeństwa

d) nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczestnikom

e) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

12. Po rozliczeniu finansowym wycieczki kierownik wycieczki przekazuje dyrektorowi  szkoły dowody finansowe ( rachunki, paragony, oświadczenia, itp.).

13. Do obowiązków uczestników wycieczki należy:

a) dostarczenie kierownikowi wycieczki pisemnej zgody rodziców na udział w wycieczce

b) przygotowanie odpowiedniego stroju uzależnionego od charakteru wycieczki

c) przestrzeganie postanowień statutu szkoły i przepisów bezpieczeństwa

d) ścisłe przestrzeganie zaleceń kierownika wycieczki i opiekunów

e) przestrzeganie regulaminu placówki w miejscu zakwaterowania

f) w czasie przebywania na basenie oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych, itp. przestrzeganie regulaminów tych obiektów.

14. Uczestnicyprzebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.

15. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.

 

Rozdział III

Zasady bezpieczeństwa  i opieki podczas wycieczek i imprez

 

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup.

2. Opiekunami powinni być nauczyciele i rodzice uczniów. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na wykonywanie obowiązków opiekuna przez inne osoby.

3. Opieka nad uczniami podczas wycieczki ma charakter ciągły.

4. Co najmniej jeden opiekun sprawuje opiekę nad:

a) 30 uczniami - na wycieczkach w tej samej miejscowosci, gdy grupa nie korzysta z publicznych środków lokomocji

b) 15 uczniami - na wycieczkach, gdy grupa korzysta z publicznych środków  lokomocji.

5. Wycieczki piesze na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m. prowadzą wyłącznie przewodnicy turystyczni.

6. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie załamania się warunków pogodowych należy wycieczkę odwołać.

7. Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego opiekunowie zobowiązani są sprawdzać stan liczbowy uczniów.

8. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

9. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

10. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

11. W przypadku, gdy wśród uczestników wycieczki miał miejsce wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach publicznych.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych, mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora, a listę tych uczniów kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają inne przepisy stanowiące prawo.